Подчинена на принципите на либералната политическа ценностна система, съвременната държава, членка на Европейския съюз, определена като правова държава, се превръща в тоталитарна, извеждайки в степен на изключителност и до абсурд едни права, които по същността си съвсем не са толкова съществени. Примерите за това са много – без да има изрична нормативна забрана, се приемат за дискриминационни изрази като „циганин” вместо „ром”.
Тоталитарността на правовата държава

Така държавата създава законодателство (Закон за защита от дискриминация, Закон за защита от домашното насилие) и органи – Комисията за защита от дискриминация – които по своя статут, състав и разходи далеч не оправдават съществуването си и работата им се свежда до това да разглеждат казуси, свързани с нечие прекалено чувствително възприятие за ролята на жената в обществото или на тази на циганина. Въведената в резултат на псевдолибералната идея за развитието на обществото нормативност на отношенията всъщност налага цензура и създава практики, които не защитават ефективно, но тормозят мнозинството. Преекспонацията на правната уредба води до това, че който и да е от нас всяка сутрин още с отварянето на очи вече или е дискриминирал някого, или е упражнил домашно насилие. Само за пример ще посоча законовите разбирания за дискриминация: забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

 

Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.

 

Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на признаците по ал. 1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

 

И домашно насилие:

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Разтегливостта на въведените в тези два закона понятия дава толкова широка гама на превратно тълкуване, че сме свидетели на решения на Комисията за защита от дискриминация, които не могат да бъдат определени по друг начин освен като нелепи.

Не са малко комичните ситуации при жалбите за домашно насилие – при последното ми такова дело се твърдеше, че съпругът стои дълго в тоалетната, за да тормози съпругата си и за да не може тя да се среше и да отиде навреме на работа, което било психическо и емоционално насилие над нея. Вариантът, че просто е имал запек или разстройство, не се допускаше като възможен.

 

 

Потискането на 6 милиона българи да не употребяват думата циганин не води до подобрение на състоянието на циганите, но нагнетява напрежение у мнозинството българи. Лудите феминистки ще продължат да съдят рекламите на бира, но това няма да ги направи по-щастливи, защото мнозинството наистина предпочита бира на една ръка разстояние и не се интересува от това как се е почувствал гражданинът Х от симпатичната иначе реклама. Неизясненото финансиране на купищата организации с идеална цел, които заливат правосъдната система с викове, жалби, молби, протести, стачки, бдения, митинги, пресичания на пътища по пешеходни пътеки, следва да ни наведе на мисълта, че както сътворяването на тези абсурдни норми, така и съществуването на специализираните органи, които следят за изпълнението им, само притискат всъщност бизнеса и свободата на мнозинството.

 

Някой може ли да ми каже с какво конкретно Комисията за защита на личните данни е помогнала в обществото ни тези данни да са наистина защитени. Аз например никак не се чувствам по-защитен както от приемането на закона, така и от създаването на комисията, която следи за изпълнението му.

 

За да получа елементарна виза за Канада, ми снимат окото или пък ми вземат отпечатък от пръстите (и това става в България), но видите ли, аз трябвало да се чувствам поне равен на всички хора по света и да се чувствам защитен от Комисията за защита на личните данни поради това, че като си купувам хляб (за съжаление само тогава), не ми искат личната карта и ЕГН-то. Опитайте се да влезете в което и да е било ведомство в страната – държавно или общинско и ще видите как не само проверяват личната ви карта, а старателно преписват данните от нея служители на частни охранителни фирми, а някъде направо ви и сканират картата.

 

Корупцията е нещо лошо. Това го знае добре всяко дете на улицата. Тя обаче е наказуема по един наказателен закон. Това е Наказателният ни кодекс от 1968 г. И единствените, които могат, които имат правото да се борят с корупцията, изразяваща се в престъплението подкуп или в друго длъжностно престъпление, са органите на МВР, ДАНС и прокуратурата. Съдът на базата на доказателствата, събрани по реда на НПК, се произнася по въпроса за вината и за наказанието. Така е записано в глави пета и шеста на Конституцията ни. Казаното обосновава тезата, че всякакви други органи като комисии, агенции и др., някои от които без аналог като БОРКОР, са извънредни органи, без законова основа и по тази причина за незаконни. А и не се сещам да са свършили нещо. Функциите на органите за борба с престъпността се дублират в над 90% – нима не е задача на ДАНС и МВР да се занимават с финансови престъпления, та съществува служба и за финансово разузнаване. Която, ако е вярно изнесеното за КТБ, просто трябва немедлено да бъде закрита. Специалните разузнавателни средства са регламентирани в закон, ползването им се разрешава от съда, но съществува и Агенция за контрол над тях. От момента на създаването й не се сещам да е намаляло използването им или пък да се е увеличил броят на разкритите престъпления и осъдените лица благодарение на използването на СРС под контрола на тази нова агенция.

 

 Не си спомням някой от „зелените” да е посадил дърво. Или да е нахранил дивите животни при последния снеговалеж, причинил смъртта на хиляди диви животни. Но иначе жалбите им до съдилищата са хиляди, и то, както това се видя от някои последни репортажи, заснети със скрити камери, насочени главно към рекет върху бизнеса и в ущърб на обществото. Защото, когато съдът констатира неоснователността на поредната абсурдна жалба на някой, нарекъл себе си зелен, ще са минали поне 2 години от момента на пускането й. През което време някоя заповед, разрешително, лиценз няма да са влезли в сила. За сметка на някого.

 

Във Франция има повече фондации за защита на българските мечки, отколкото са мечките у нас. Хора, които трудно откриват Странджа на картата на България, блокират Орлов мост в защита на природните богатства на тази красива планина. Но не отиват да живеят там, за да видят с какво ще изкарват поминъка си. Софиянци няма къде да изхвърлят боклука си, защото което и село на картата да бъде избрано за строеж на депо, то е против. Други софиянци са много загрижени за добива на шистов газ в Делиормана, но не предлагат алтернатива на енергийната ни независимост или на поминък за населението от този край.

 

По този именно начин правовата държава придобива тоталитарен облик, като се поставя в услуга на отделни малцинства, които потискат мнозинството на базата на привидна правовост, съдържаща се в нормативни актове, уреждащи незначителни обществени отношения. А това никога не е имало добър завършек. В исторически план желанието на малцинството да властва над мнозинството или поне да му отмъщава по някакъв избран от него самото за правилен начин не е от вчера, но само там, където това е допуснато, сме свидетели на братоубийствени обществени катаклизми – шиити и сунити в Ирак, тутси и хуту в Руанда и Бурунди, племенните войни в Либия. Хитлер получава Судетите, защото там от страна на чехи и словаци имало уж някакво насилие над немскоезичното население, което било малцинствена група.

 

Правото е абстракция. То урежда най-важните обществени отношения, като ги вкарва в новела на нормативен акт. Правното регулиране не може да обхване всичко от живота и да бъде всеобщо. И опитът за обратното не прави държавата правова, напротив. Елементите на правовата държава не се свеждат до това да вкараме в норми живота до най-малкия му детайл, а в това приетите норми да уреждат най-важните обществени отношения и да се прилагат при ясно разпределение на властите, еднакво спрямо всички и от компетентни институции.

 

 Мнозинството не може да се чувства изначално виновно за това, че е мнозинство, и да преглъща всякакъв вид ограничение на правата си, да преглъща цензурата, неравенството, в което е поставено при заплащане на данъци, на комунални услуги, обществени доставки, битов аранжимент, както и слободията на малцинството. Аргументите на малцинствените групи за някакви собствени традиции, за друг вид култура на бита и религията не им дава правото да не се съобразяват с правилата, изработени за всички. И с извеждане до крайност да наказваме тези представители на мнозинството, които говорят за това.

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

10 коментар/a

Тим на 17.04.2015 в 06:27
Браво, ама БРАВО на автора! Всеки мислещ и честен човек е враг на политическата коректност, която обръща всичко с краката нагоре! Ако трябва да я дефинирам, то системата на политическата коректност се състои в това че човек трябва да недвусмислен идиот за да посмее да квалифицира недвусмисления идиот като недвусмислен идиот, вместо да възкликне: Каква индивидуалност! Ха е реагирал политнекоректно, правната система на политическата коректност, яхнала държавния репресивен апарат ще му стъжни животеца!
кривата краставица на 17.04.2015 в 20:45
Браво на адвокат Георги Богданов. Само вместо \"неизясненото финансиране на купищата организации с идеална цел\" трябваше да напише \"финансираните от чужбина купища организации с подривна цел\". А целта е не просто да се установи власт на малцинството над мнозинството, истинската цел е мнозинството да бъде така размазано, че да не прави разлика между нормалното и ненормалното. Вследствие никой няма да протестира, когато съдията не приема запека като основателна причина за заседяване в тоалетната. Тогава всички ще започнат да се облекчават в храстите, за да не бъдат осъдени за психически тормоз, но това ще бъде временно решение - докато \"зелените\" не започнат да защитават въпросните храсти, и така до безкрай, докато всички полудеят.
хамалин на 18.04.2015 в 03:28
корктностите ще се окажат по-голямо зло от фашизокомунизмите:идиология,която ще затрие душите на милионите нормални хора на тоя свят (поздравявам автора за превъзходната статия)
Е, кво? на 18.04.2015 в 09:52
Друго си е да бунеш един на жената както се полага, да бастисаш дървото пред прозореца, щото ти прави сянка, а после да жулнеш 3 мастики и в кръчмата да направиш \"циганите на сапун\". Е, на това му казвам аз живот! Нема да ни учат некви европейци да се кланяме на гейовете! Хубаво си беше при Тошо - даваха ни от МВР по 20 лв. да ги бием градските кенефи (това е автентичен цитат от съмишленик на горните).
Ми,тва! на 18.04.2015 в 23:01
Сега кенефите ще бият теб!
Галба на 18.04.2015 в 23:07
Авторът е прав и всеки здравомислещ човек мисли така. Само не е казал, че това се прави умишлено, и е така. Това е начин да се държи мнозинството слабо и контролирано и да си плаща за това. Прочетете готвените промени в закона за семейството по отношение на поставените под запрещение. Те са по внушение на ООН. Няма да има милост за нормалните, докато не свършат!
Галба на 18.04.2015 в 23:07
Авторът е прав и всеки здравомислещ човек мисли така. Само не е казал, че това се прави умишлено, и е така. Това е начин да се държи мнозинството слабо и контролирано и да си плаща за това. Прочетете готвените промени в закона за семейството по отношение на поставените под запрещение. Те са по внушение на ООН. Няма да има милост за нормалните, докато не свършат!
Илия Павлов на 19.04.2015 в 00:14
Тезата на автора е дълбоко погрешна още на понятийно ниво. Очевидно не му е известна най-общата дефиниция за правовата държава, а това обвързаност от закона и равно третиране на всички граждани, и обвързаност от закона и на самата държава. Това, за което автора говори е плод на идеите на либералната демокрация. Правова държава може да съществува и в нелибарална система. На следващо място, когато се противопоставят термини като правова държава- тоталитарност, то научният подход изисква, това да бъде на базата на едно представително изследване на повечето поне такива държави. Авторът всъщност говори не за правовата държава, а за превратното и изкривено прилагане в България на определени идеи и практики, развили се основно в Западна Европа.Правят се редица правилни заключения относно сочените в статията институции и тяхната безполезност като цяло, но това стъпва на погрешна теоретична база.Разбира се всяка държава се стреми към тоталитарност, независимо дали е либерална и демократична, социалистическа или националсоциалистическа. Секураризацията и създаването на светска държава в противовес на теократичните такива през средновековието води до нова религия на етатизма, но това е друг и доста сериозен въпрос, който няма нищо общо с дискриминацията и другите болежки на автора.Наукообразното \"псуване\" на малцинствата не прави тезата на автора вярна-а тази теза съгласно заглавието е тоталитарност на правовата държава.Това е все едно да кажеш, че боба е по-вкусен от златото. Познаването на историята, теорията и философията на правото е хубаво нещо, когато се пише по такива теми.
Непримир на 19.04.2015 в 20:45
Държавите (разбирай - институционализираните човешки общества) по света съгласно формалната логика биват четири вида: 1/ държава, в която НА ВСЕКИГО му е позволено всичко, което не му е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО (вариант на нормата - либерална държава); 2/ държава, в която НА ВСЕКИГО му е забранено всичко което не му е ИЗРИЧНО ПОЗВОЛЕНО (също вариант на нормата - тоталитарна държава); 3/ държава, в която НА ВСЕГИГО ВСИЧКО Е ПОЗВОЛЕНО (това не е норма, а е хипотетична екстремална форма на обществено устройство, която трябва да се нарече АНАРХИЯ, но тогава трябва да считаме, че ДЪРЖАВАТА напълно отсъствува, защото е невъзможно едно нещо да е анархия и същевременно да е държава) 4/ държава, в която НА НИКОГО НИЩО НЕ Е ПОЗВОЛЕНО (това също е не е норма, а хипотетичен екстремум, защото според никаква логика не може да се допусне, че за никого в дадена съобщност от хора не е предвидено да имат права - не се изискват особени доказателства в подкрепа на постановката, че ако едни са ЛИШЕНИ от ПРАВА в дадено общество, то е за да могат други да бъдат ОБДАРЕНИ с ПРЕКОМЕРНИ ПРАВА, с което случаят се свежда до точка 2-ра: тоталитарната държава). ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ обаче (под диктовката на САЩ) КАТО ЧЕ ЛИ СИ Е ПОСТАВИЛ ЗА ЦЕЛ да докара всички досегашни европейски държави до екстремалното заличаване на всички норми за обществено устройство. Макар интензивно да използува една често пъти недообмислена либералистическа фразеология, евро-атлантическия Заоъпад тласка Стария Континент или към анархия (например в Украина - след като не успя напълно да постигне анархия на Балканите), или пък към онази по-горе спомената форма на тоталитаризъм, за която казахме, че ако в обществата едни са ЛИШЕНИ от ПРАВА, то това е, за да могат други в тези общества да бъдат ОБДАРЕНИ с ПРЕКОМЕРНИ ПРАВА. А това се нарича ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ НАЙ-ЧИСТА ПРОБА. Следователно - с изграждането на Европейския съюз беше постигната отколешната мечта на скъпия ни Адолф за ПЪЛНА ПОБЕДА на неговата \"МОЯ БОРБА\".
Владимир Петров Атанасов - Сандански ул.Н.Вапцаров 37 на 25.07.2015 в 05:18
Така както не може да има тревопасен вълк , така не може да има и правова държава! Така е защото държавата е властническа йерархия , а не може да притежаваш планини от власт без да злоупотребиш с нея в даден момент! С други думи правовото общество е възможно единствено и само някъде отвъд държавата,а именно при равнопоставящите параметри на анархо-обществата!!!

Напиши коментар